Gegevens­bescherming

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onderaan deze tekst staat.

Verzameling van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld met het oog op een foutloze dienstverlening op de website. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te eisen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Daartoe en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Voor details, zie het privacybeleid onder “Recht op beperking van verwerking”.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde instrumenten niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u in deze gegevensbeschermingsverklaring informeren over de mogelijkheden van bezwaar.

2 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Nota over het verantwoordelijke bureau

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Slubb
Michael Strobel
Friedhofstraße 10
42929 Wermelskirchen

Telefoon: 02196 884756
E-mail: M.Strobel@slubb.store

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Functionaris voor gegevensbescherming bij wet verplicht

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Slubb
Michael Strobel
Friedhofstraße weg 10
42929 Wermelskirchen

Telefoon: 02196 884756
E-mail: datenschutz@slubb.store

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen directe reclame (art. 21 DSGVO)

Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (bezwaar op grond van artikel 21, lid 1, DSGVO).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor directe reclame (bezwaar overeenkomstig artikel 21, lid 2, DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke partij, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Indien na het sluiten van een overeenkomst met kosten een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer bij machtiging tot automatische incasso) aan ons door te geven, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Met gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, schrapping en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Indien u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van wissing.
Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, dan hebt u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van wissing.
Indien u bezwaar hebt aangetekend op grond van artikel 21, lid 1, DSGVO, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame e-mails

Tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt bezwaar gemaakt. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam-mails.

3. gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

browsertype en browserversie
Gebruikt besturingssysteem
verwijzende URL
Hostnaam van de computer die toegang heeft
Tijd van de serveraanvraag
IP-adres
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is derhalve uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van deze gegevens intrekt, of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO) en/of op onze legitieme belangen (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons verzonden verzoeken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om gebruik te kunnen maken van extra functies op de site. Wij gebruiken de daartoe ingevoerde gegevens uitsluitend voor het gebruik van de desbetreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt ingeschreven. De bij de inschrijving gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden verstrekt. Anders zullen wij de inschrijving afwijzen.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of in geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze wijze te informeren.

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Registratie met Facebook Connect

In plaats van u rechtstreeks op onze website te registreren, kunt u zich ook registreren via Facebook Connect. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Als u besluit u te registreren met Facebook Connect en op de knop “Aanmelden met Facebook” / “Verbinden met Facebook” klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar het Facebook-platform. Daar kunt u inloggen met uw gebruiksgegevens. Hiermee wordt uw Facebook-profiel gekoppeld aan onze website of diensten. Via deze link krijgen wij toegang tot uw bij Facebook gedeponeerde gegevens. Dit zijn voornamelijk:

Naam op Facebook
Facebook profiel en titel foto
Facebook omslagfoto
E-mailadres in het bestand van Facebook
Facebook-ID
Facebook vriendenlijst
Facebook Likes (“Like” stemmen)
Verjaardag
Geslacht
Land
Taal
Deze gegevens worden gebruikt om uw account in te stellen, te verstrekken en te personaliseren.

De registratie bij Facebook Connect en de daarmee verbonden gegevensverwerkingen zijn gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a, DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Meer informatie vindt u in de gebruiksvoorwaarden van Facebook en het privacybeleid van Facebook. Deze zijn te vinden op: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ en https://de-de.facebook.com/legal/terms/.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze site worden, naast uw commentaar, ook gegevens over het tijdstip waarop het commentaar is gegeven, uw e-mailadres en, indien u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die commentaar plaatsen. Aangezien wij reacties op onze site niet controleren voordat zij worden geactiveerd, hebben wij deze gegevens nodig om maatregelen te kunnen nemen tegen de auteur in geval van wettelijke overtredingen, zoals beledigingen of propaganda.

Abonneren op commentaar

Als gebruiker van de site kunt u zich abonneren op reacties nadat u zich hebt geregistreerd. U zult een bevestigingsmail ontvangen om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt zich op elk moment voor deze functie afmelden via een link in de info-mails. In dat geval worden de gegevens die u in het kader van het abonneren op commentaren hebt ingevoerd, gewist; indien u ons deze gegevens echter voor andere doeleinden en op een ander tijdstip hebt meegedeeld (bv. bestelling nieuwsbrief), blijven zij bij ons.

Bewaartermijn van opmerkingen

De commentaren en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de commentaren om wettelijke redenen moeten worden verwijderd (bijv. beledigende commentaren).

Rechtsgrondslag

De opslag van de opmerkingen is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de rechtsbetrekking (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Doorgifte van gegevens bij het sluiten van een contract voor onlinewinkels, handelaars en verzending van goederen

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door indien dit noodzakelijk is in het kader van het contract, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of de kredietinstelling die belast is met de afwikkeling van de betalingen. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen plaats indien u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Uw gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, onder b), DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door indien dit noodzakelijk is in het kader van de contractafwikkeling, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die belast is met de betalingsafwikkeling.

Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen plaats indien u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Uw gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

4. sociale media

Sociale media plugins met Shariff

Op onze pagina’s worden plug-ins van sociale media gebruikt (bijv. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

U kunt de plugins meestal herkennen aan de respectievelijke logo’s van de sociale media. Om de gegevensbescherming op onze website te waarborgen, gebruiken wij deze plugins alleen samen met de zogenaamde “Shariff”-oplossing. Deze toepassing voorkomt dat de op onze website geïntegreerde plug-ins gegevens aan de desbetreffende provider doorgeven wanneer u voor het eerst op de pagina komt.

Pas wanneer u de betreffende plugin activeert door op de bijbehorende knop te klikken, wordt een directe verbinding met de server van de aanbieder tot stand gebracht (toestemming). Zodra u de plugin activeert, ontvangt de betreffende provider de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op uw respectieve sociale media-account (bijv. Facebook), kan de respectieve aanbieder het bezoek aan onze pagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount.

Het activeren van de plugin vormt toestemming in de zin van Art. 6 (1) lit. a DSGVO. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Facebook Plugins (Like & Deel Knop)

Plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, zijn op onze pagina’s geïntegreerd. U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de “Like-button” (“Vind ik leuk”) op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt zo de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de “Vind ik leuk”-knop van Facebook klikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina’s aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Facebook raadplegen op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s in verband kan brengen met uw Facebook-gebruikersaccount, logt u dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Het gebruik van Facebook plugins is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij te zorgen voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Twitter Plugin

Functies van de Twitter-dienst zijn op onze pagina’s geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door Twitter en de “Re-Tweet”-functie te gebruiken, worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers kenbaar gemaakt. Daarbij worden ook gegevens doorgegeven aan Twitter. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of van het gebruik ervan door Twitter. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy.

Het gebruik van de Twitter-plugin is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij te zorgen voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

U kunt uw privacyinstellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Google+ Plugin

De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Verzamelen en delen van informatie: Met de Google+ knop kunt u informatie over de hele wereld plaatsen. Via de Google+ knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google bewaart zowel de informatie dat u +1 hebt gegeven voor een inhoud, als informatie over de pagina die u hebt bekeken toen u op +1 klikte. Uw +1’s kunnen samen met uw profielnaam en foto in Google-services, zoals zoekresultaten of uw Google-profiel, of elders op websites en in advertenties op internet als aankondigingen worden weergegeven.

Google legt informatie over uw +1-activiteiten vast om Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+ knop te gebruiken, moet u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel hebben, dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam zal in alle Google-services worden gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikte bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie over u hebben.

Gebruik van de verzamelde informatie: Naast het hierboven beschreven gebruik, zal de door u verstrekte informatie worden gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google kan geaggregeerde statistieken publiceren over de +1-activiteiten van gebruikers of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

Het gebruik van de Google+ plugin is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Instagram Plugin

Op onze pagina’s zijn functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA geïntegreerd.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Het gebruik van de Instagram-plugin is gebaseerd op art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij te zorgen voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr Plugin

Onze pagina’s maken gebruik van knoppen van de Tumblr-dienst. De provider is Tumblr, Inc, 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Met deze knoppen kunt u een bericht of pagina delen op Tumblr of de aanbieder volgen op Tumblr. Wanneer u een van onze websites bezoekt met een Tumblr-button, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Tumblr. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Tumblr met behulp van deze plugin verzamelt en doorgeeft. Afhankelijk van de huidige status worden het IP-adres van de gebruiker en de URL van de desbetreffende website doorgegeven.

Het gebruik van de Tumblr-plugin is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij te zorgen voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Tumblr op: https://www.tumblr.com/privacy/de.

LinkedIn Plugin

Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De provider is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Telkens wanneer een van onze pagina’s met LinkedIn-functies wordt opgeroepen, wordt een verbinding met LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt er met uw IP-adres van op de hoogte gebracht dat u onze webpagina’s hebt bezocht. Als u op de “Recommend Button” van LinkedIn klikt en ingelogd bent op uw account bij LinkedIn, is het mogelijk voor LinkedIn om uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount toe te wijzen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn.

Het gebruik van de LinkedIn plugin is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij te zorgen voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Voor meer informatie, zie LinkedIn’s privacybeleid op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING Plugin

Onze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De provider is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van onze pagina’s met XING-functies wordt opgeroepen, wordt een verbinding met XING-servers tot stand gebracht. Voor zover wij weten, worden daarbij geen persoonsgegevens opgeslagen. Met name worden geen IP-adressen opgeslagen of gebruiksgedrag geëvalueerd.

Het gebruik van de XING-plugin is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij te zorgen voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop is te vinden in het privacybeleid van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5. analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van dit analyse-instrument zijn gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld door Google, alsmede dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website zal verhinderen: Google Analytics Opt Out.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

Wij hebben met Google een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Demografische kenmerken met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google, alsmede van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals aangegeven in het punt “Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens”.

Bewaartermijn

Gegevens die door Google op gebruikers- en evenementniveau worden opgeslagen en die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. Gebruikers-ID) of advertentie-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID), worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Zie voor details de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6e nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens zullen niet of slechts op vrijwillige basis worden verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de in het registratieformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link “unsubscribe” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is een dienst waarmee onder meer de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Wanneer u gegevens invoert met het oog op het ontvangen van nieuwsbrieven (bv. e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp heeft een certificering volgens het “EU-US Privacy Shield”. Het “Privacy Shield” is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS, die ervoor moet zorgen dat de Europese normen inzake gegevensbescherming in de VS worden nageleefd.

Met behulp van MailChimp kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die met MailChimp is verzonden, maakt een bestand in de e-mail (de zogenaamde web-beacon) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Zo kan worden nagegaan of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Bovendien wordt technische informatie geregistreerd (bv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de respectieve ontvanger van de nieuwsbrief. Het wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Indien u geen analyse door MailChimp wenst, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Daartoe voorzien wij in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link. Bovendien kunt u zich ook rechtstreeks op de website uitschrijven voor de nieuwsbrief.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd van onze servers en van de servers van MailChimp nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Voor meer details verwijzen wij u naar het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

7. plugins en hulpmiddelen

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de site YouTube beheerd door Google. De beheerder van de pagina’s is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die voorzien zijn van een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan Youtube informatie verkrijgen over de bezoekers van onze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. Cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google web lettertypen

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er vindt geen verbinding met de servers van Google plaats.

Adobe Typekit web lettertypen

Onze website gebruikt zogenaamde webfonts van Adobe Typekit voor de uniforme weergave van bepaalde lettertypes. De aanbieder is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Wanneer u onze pagina’s oproept, laadt uw browser de vereiste lettertypes rechtstreeks van Adobe om ze correct te kunnen weergeven op uw eindtoestel. Daarbij brengt uw browser een verbinding tot stand met de servers van Adobe in de VS. Hierdoor kan Adobe weten dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Volgens Adobe worden er geen cookies opgeslagen bij het verstrekken van de lettertypes.

Adobe is gecertificeerd in het kader van het EU-VS-privacyschild. Het Privacy Shield is een overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie om ervoor te zorgen dat de Europese normen inzake gegevensbescherming worden nageleefd. Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Het gebruik van Adobe Typekit Web Fonts is noodzakelijk om een consistent lettertype op onze website te garanderen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Meer informatie over Adobe Typekit Web Fonts vindt u op: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.

Het privacybeleid van Adobe is te vinden op: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is te controleren of de gegevens die op onze websites worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn gedaan. Daartoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google, zie de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

8. online marketing en affiliate programma’s

Amazon affiliate programma

De beheerders van deze pagina’s nemen deel aan het Amazon EU affiliate programma. Op onze pagina’s zijn door Amazon advertenties en links naar de site van Amazon.de geïntegreerd, waarmee wij via advertentiekosten geld kunnen verdienen. Amazon gebruikt hiervoor cookies om de herkomst van de bestellingen te kunnen traceren. Hierdoor kan Amazon herkennen dat u op de partnerlink op onze website hebt geklikt.

De opslag van “Amazon cookies” is gebaseerd op Art. 6 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft hier een rechtmatig belang bij, aangezien de hoogte van zijn affiliatevergoeding alleen via de cookies kan worden bepaald.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Amazon, zie het privacybeleid van Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

9. betalingsdienstaanbieders en wederverkopers

PayPal

Op onze website bieden wij onder meer betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal”).

Als u voor betaling via PayPal kiest, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens doorgegeven aan PayPal.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming) en art. 6, lid 1, onder b), DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de geldigheid van vroegere gegevensverwerkingsoperaties.

Klarna

Op onze website bieden wij onder meer betaling met de diensten van Klarna aan. De provider is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”).

Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijv. huurkoop). Als u ervoor kiest om met Klarna te betalen (Klarna checkout solution), verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u. Details hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Klarna op de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna kassa-oplossing te optimaliseren. De optimalisatie van de kassaoplossing vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6 (1) lit. f DSGVO. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en geen schade veroorzaken. Ze blijven op uw eindapparaat tot u ze verwijdert. Details over het gebruik van cookies van Klarna vindt u op de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

De overdracht van uw gegevens aan Klarna is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming) en Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de geldigheid van vroegere gegevensverwerkingsoperaties.

Onmiddellijke bankoverschrijving

Op onze website bieden wij onder andere betaling via “Sofortüberweisung” aan. De aanbieder van deze betaaldienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “Sofort GmbH”).

Met behulp van de procedure “Sofortüberweisung” ontvangen wij van Sofort GmbH in real time een betalingsbevestiging en kunnen wij onmiddellijk met de nakoming van onze verplichtingen beginnen.

Als u voor de betaalmethode “Sofortüberweisung” heeft gekozen, geeft u de PIN en een geldige TAN door aan Sofort GmbH, waarmee deze kan inloggen op uw online-bankrekening. Na het inloggen controleert Sofort GmbH automatisch uw rekeningsaldo en voert de overschrijving naar ons uit met behulp van het door u doorgegeven TAN. Het stuurt ons dan onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen worden ook uw omzet, de kredietlijn van de debetstand en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi automatisch gecontroleerd.

Naast de PIN en de TAN worden ook de door u ingevoerde betaalgegevens en uw persoonlijke gegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. Uw persoonsgegevens omvatten uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en alle andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Het doorgeven van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen.

De overdracht van uw gegevens aan Sofort GmbH is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming) en Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de geldigheid van vroegere gegevensverwerkingsoperaties.

Voor meer informatie over de betaling met Sofortüberweisung verwijzen wij u naar de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

Paydirekt

Op onze website bieden wij onder andere betaling via Paydirekt aan. De aanbieder van deze betalingsdienst is Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna “Paydirekt”).

Wanneer u een betaling doet met Paydirekt, verzamelt Paydirekt verschillende transactiegegevens en stuurt deze door naar de bank waarbij u bij Paydirekt bent geregistreerd. Naast de gegevens die nodig zijn voor de betaling, kan Paydirekt in het kader van de transactieverwerking nog andere gegevens verzamelen, zoals het leveringsadres of individuele artikelen in het winkelmandje.

Paydirekt authenticeert vervolgens de transactie met behulp van de authenticatieprocedure die voor dit doel bij de bank is opgeslagen. Het betalingsbedrag wordt dan van uw rekening naar de onze overgemaakt. Noch wij, noch derden hebben toegang tot uw accountgegevens.

Details over de betaling met Paydirekt vindt u in de algemene voorwaarden en het reglement inzake gegevensbescherming van Paydirekt op: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Gebruikersachtig

Deze website maakt gebruik van Userlike, een live chat software van het bedrijf Userlike UG (haftungsbeschränkt). Userlike maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een persoonlijk gesprek in de vorm van een real-time chat op de website met u mogelijk maken. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Userlike op https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy.

Mouseflow

Deze website maakt gebruik van Mouseflow: een website-analysetool waarmee sessies opnieuw kunnen worden afgespeeld, heatmaps, trechters, formulieranalyses, feedbackcampagnes en soortgelijke functies/functies mogelijk zijn. Mouseflow kan uw klikken, muisbewegingen, scrollen, formulierinvulling (toetsaanslagen) in niet-uitgesloten velden, bezochte pagina’s en inhoud, tijd op de site, browser, besturingssysteem, apparaattype (desktop / tablet / telefoon), schermresolutie, bezoekers op type (eerste keer / terugkeer), verwijzer, geanonimiseerd IP-adres, locatie (stad / land), taal en soortgelijke metadata vastleggen. Mouseflow verzamelt geen informatie op pagina’s waarop het niet is geïnstalleerd, en verzamelt of aggregeert geen informatie buiten uw webbrowser om. Indien u zich wenst uit te schrijven, kunt u dat doen op https://mouseflow.com/opt-out. Indien u een kopie van uw gegevens wenst te ontvangen, deze wenst te corrigeren of te laten verwijderen, neem dan eerst contact met ons op of, als tweede optie, met Mouseflow op privacy@mouseflow.com.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Mouseflow op http://mouseflow.com/privacy/.

Voor meer informatie over Mouseflow en de GDPR kunt u terecht op https://mouseflow.com/gdpr/.

Michael Strobel