Voor­waarden

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op contracten die u met ons als aanbieder (Michael Strobel) sluit via de website www.slubb.store. Tenzij anders overeengekomen, maken wij bezwaar tegen het opnemen van uw eigen voorwaarden die u eventueel gebruikt.

(2) Een consument in de zin van de volgende verordeningen is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

(1) Het voorwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.

(2) Met het plaatsen van het desbetreffende product op onze website doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst onder de in de artikelomschrijving genoemde voorwaarden.

(3) Het contract wordt als volgt gesloten via het online-winkelwagensysteem:
De voor aankoop bestemde goederen worden in de “winkelwagen” geplaatst. U kunt de “winkelwagen” via de betreffende knop in de navigatiebalk oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de “Afrekenen” pagina en het invoeren van de persoonlijke gegevens alsmede de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden alle bestelgegevens tenslotte weer op de besteloverzicht pagina getoond.
Als u een systeem voor onmiddellijke betaling (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de overzichtspagina van uw bestelling in onze online shop geleid, of u wordt eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het systeem voor onmiddellijke betaling.
Indien u wordt doorverwezen naar het desbetreffende systeem voor onmiddellijke betaling, maak dan de juiste keuze of voer uw gegevens daar in. Tenslotte wordt u teruggeleid naar onze online winkel naar de overzichtspagina van uw bestelling.
Voordat u de bestelling verstuurt, heeft u de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de functie “terug” van de internetbrowser) of de koop te annuleren.
Door het verzenden van de bestelling via de “koop nu” knop, verklaart u de wettelijk bindende aanvaarding van het aanbod, waardoor de overeenkomst tot stand komt.

(4) Uw verzoeken tot het opstellen van een offerte zijn voor u niet bindend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt aanvaarden.

(5) De verwerking van de bestelling en de toezending van alle in verband met de sluiting van het contract vereiste informatie geschiedt gedeeltelijk geautomatiseerd via e-mail. U dient er zich dus van te vergewissen dat het e-mailadres dat u ons hebt meegedeeld correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gewaarborgd is en, in het bijzonder, dat deze niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Bijzondere overeenkomsten inzake aangeboden betalingswijzen

(1) SEPA-incasso (basis- en/of bedrijfsincasso)
Bij betaling via SEPA-kernincasso of SEPA-bedrijfsincasso machtigt u ons door het afgeven van een bijbehorend SEPA-mandaat om het factuurbedrag van de opgegeven rekening te incasseren.
De automatische incasso wordt binnen 10 dagen na het sluiten van het contract geïnd.
De termijn voor de verzending van de voorafgaande kennisgeving (vooraankondiging) wordt verkort tot 5 dagen vóór de vervaldatum. U bent verplicht ervoor te zorgen dat er op de vervaldag voldoende saldo op uw rekening staat. In geval van een door uw schuld veroorzaakte debetnota die wordt teruggestuurd, zijn de gemaakte bankkosten voor uw rekening.

§ 4 Recht van retentie, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom tot de koopprijs volledig is betaald.

(3) Indien u ondernemer bent, geldt bovendien het volgende:

(a) Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor, totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, is een verpanding of een eigendomsoverdracht tot zekerheid niet toegestaan.

b) U mag de goederen in het kader van uw normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. In dit geval draagt u hierbij alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag dat u uit de doorverkoop toekomt aan ons over; wij aanvaarden de overdracht. U bent verder gemachtigd om de vordering te innen. Voor zover u echter uw betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt, behouden wij ons het recht voor de vordering zelf te innen.

c) Bij samenvoeging en vermenging van de voorbehoudsgoederen verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de ons toekomende zekerheden op uw verzoek vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vordering met meer dan 10% overschrijdt. De selectie van de vrij te geven zekerheden berust bij ons.

§ 5 Garantie

(1) De wettelijke rechten van aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht de goederen bij aflevering onmiddellijk op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade te controleren en ons en de vervoerder zo spoedig mogelijk van eventuele klachten op de hoogte te brengen. Indien u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

(3) Voor zover u ondernemer bent, geldt in afwijking van de bovenstaande garantiebepalingen het volgende:

a) Uitsluitend onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant gelden als overeengekomen voor de kwaliteit van het artikel, maar niet andere reclame, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.

b) In geval van gebreken verlenen wij naar onze keuze garantie door het verhelpen van het gebrek of door nalevering. Indien het verhelpen van gebreken mislukt, kunt u naar eigen goeddunken een prijsvermindering eisen of van de overeenkomst afzien. Het verhelpen van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een tweede vergeefse poging, tenzij uit de aard van de zaak of het gebrek of uit andere omstandigheden anders blijkt. In geval van herstel van gebreken behoeven wij niet de meerkosten te dragen voor het vervoer van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van prestatie, voor zover het vervoer niet overeenstemt met het beoogde gebruik van de goederen.

c) De garantieperiode bedraagt één jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorting van de termijn is niet van toepassing

– voor aan ons toe te rekenen verwijtbare schade voortvloeiend uit letsel van leven, lichaam of gezondheid en in geval van andere schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid;
– voor zover wij het gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de zaak hebben aangenomen;
– in het geval van zaken die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt;
– in geval van wettelijke regresrechten die u jegens ons heeft in verband met rechten voortvloeiend uit gebreken.

§ 6 Rechtskeuze

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt gewaarborgd door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, hierdoor niet wordt ingetrokken (beginsel van de voorkeursbehandeling).

(2) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.


II. klanteninformatie

1. identiteit van de verkoper

Michael Strobel
Friedhofstraße 10
42929 Wermelskirchen
Duitsland
Telefoon: 02196971022
E-mail: google@slubb.de

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), dat beschikbaar is op https://ec.europa.eu/odr.

2 Informatie over de sluiting van de overeenkomst

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met het reglement “Sluiten van het contract” van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3 Contracttaal, opslag van contracttekst

3.1 De contracttaal is Duits.

3.2 De volledige contracttekst wordt niet door ons opgeslagen. Alvorens de bestelling via het online-winkelwagensysteem te verzenden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons, zullen de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden u nogmaals per e-mail worden toegezonden. 3.3.

3.3 Bij offerteaanvragen buiten het online-winkelwagensysteem ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende offerte in tekstvorm, bijv. per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.


4 Essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De belangrijkste kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in het desbetreffende aanbod.

5.0 Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1 De in de respectievelijke aanbiedingen genoemde prijzen alsmede de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2 De verzendkosten zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Zij kunnen via een dienovereenkomstig aangewezen knop op onze website of in de respectieve aanbieding worden opgeroepen, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk getoond en zijn extra door u te dragen, tenzij gratis levering werd overeengekomen.

5.3 Eventuele kosten voor de overmaking van geld (overmakings- of wisselkosten van de kredietinstellingen) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering in een EU-lidstaat plaatsvindt, maar de betaling buiten de Europese Unie is geïnitieerd.

5.4 De betaalwijzen die u ter beschikking staan, worden op onze website of in het desbetreffende aanbod onder een overeenkomstige knop aangegeven.

5.5 Voor zover in de afzonderlijke betalingswijzen niet anders is bepaald, zijn de uit het gesloten contract voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

6. leveringsvoorwaarden

6.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een dienovereenkomstig aangewezen knop op onze website of in de respectieve aanbieding.

6.2 Voor zover u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte goed tijdens de verzending pas op u overgaat bij de levering van de goederen, ongeacht of de verzending verzekerd of niet-verzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig opdracht hebt gegeven aan een niet door de ondernemer genoemde vervoerder of een anderszins aangewezen persoon om de zending uit te voeren.

Als u ondernemer bent, is de levering en verzending voor uw risico.

7. wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de “Garantie”-bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig art. 14 lid 1 ODR-VO en § 36 VSBG:

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.