Herroepings­recht

Herroepingsrecht voor consumenten
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven).

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen persoon

– op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u één of meer goederen heeft besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze uniform zijn of zullen worden geleverd;

– op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u meerdere goederen als onderdeel van één bestelling heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

– op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen, indien u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Michael Strobel, Friedhofstraße 10, 42929 Wermelskirchen, telefoonnummer: 02196 884756, faxnummer: 02196971044, e-mailadres: info@slubb.store) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeld-annuleringsformulier, dat echter niet verplicht is.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en indienen op onze website (www.slubb.store). Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Redenen voor uitsluiting of verstrijken

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

– voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden;
– voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
– voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
– voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten betreffende de levering van

– voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;
– voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen;
– voor de levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien het zegel na de levering is verwijderd.


Modelformulier voor annulering

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).

– Aan Michael Strobel, Friedhofstraße 10, 42929 Wermelskirchen, faxnummer: 02196971044, e-mailadres: info@slubb.store :

– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
 het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)
– Datum(s)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.